MENTALTEST PROTOKOLL

För: Fornborgens Iris "Iris" 
Datum: 10 09 19  Plats: Örebro BK
Domare: Ann Englund och Sven-Einar Holmsten
Bedömning: Godkänd

Röd bakgrund markerar Iris resultat
Förklaring

Bedömningspunkt 1 2 3 4 5 Koeff. Poäng
Samarbete Förare Leker ej /Leker själv/
Kommer ej
Leker själv, kommer efter
lång tidsfördröj. / upprepad uppm.  från föraren
Leker själv men kommer
efter uppmaning
Leker själv men
kommer tillbaka
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp 2 10
Samarbete Testledare Leker ej /Leker själv/
Kommer ej
Leker själv, kommer efter
lång tidsfördröj. / upprepad uppm.  från testledaren
Leker själv men kommer
efter uppmaning
Leker själv men
kommer tillbaka
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp 4 8
Gripa ta tag 5 m Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet 3 6
Gripa ta tag 40 m Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet 3 6
Gripa hålla i 5 m Griper ej Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Tuggar eller byter tag upprepade gånger Tuggar/byter tag vid ngt tillfälle Fast bett håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls 3 6
Gripa hålla i 40 m Griper ej Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Tuggar eller byter tag upprepade gånger Tuggar/byter tag vid ngt tillfälle Fast bett håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls 4 8
Gripa slita dra 5 m Håller ej, Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen Håller men drar inte emot Växlar mellan att hålla
och dra emot
Drar emot tills testledaren släpper Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt intensivt ruskande 2 4
Gripa slita dra 40 m Håller ej, Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen Håller men drar inte emot Växlar mellan att hålla
och dra emot
Drar emot tills testledaren släpper Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt intensivt ruskande 2 4
Förföljande Startar inte eller nåt inte in i banan Startar men avbryter Startar med hög fart, springer förbi bytet.
Kan vända
Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer Startar med hög fart - målinriktad 2 10
Förföljande gripande Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram Griper inte,
nosar på föremålet
Griper tveksamt eller
med tidsfördröjning
Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. 3 9
Uthållighet Framme, direkt tillbaka alt. går ej fram Framme, jobbar mindre än 30 sek. Jobbar i 30 sek. Jobbar i 60 sek Jobbar i 90 sek, hämtas av föraren 6 24
Social Självsäkerhet Ängslig, osäker går ej att hantera Social osäkerhet i alla situationer Social osäkerhet i flera situationer Socialt säker i de flesta situationer Socialt säker i alla situationer 10 20
Social nyfikenhet Undviker, Skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral,
låter sig klappas
Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns. 8 24
Socialt samspel Svarar ej på lekinviter Svarar svagt på lek och lekinviter - kan avbryta Svarar snabbt på lek och lekinviter, svår att bryta Svara på lek och lekinviter Inbjuder och spelar med på lek och lekinviter 8 32
Handlingsförmåga Försöker inte lösa problemen  Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer Löser uppgifter i de
flesta situationer
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer 10 40
Anpassningsförmåga Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer 10 20
Koncentration Låg grad av koncentration i de flesta situationer
(kan utföra ovidkommande handlingar)
Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer (kan utföra ovidkommande handlingar) Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2) Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer
(1-2)
Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer 10 20
Avreaktion Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion , bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt. lång tid i en enstaka situation Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer Avreagerar snabbt i alla situationer 10 30
Minnesbilder Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden Visar fler minnesbilder utan undvikande beteenden Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden 5 20
Rädsla Flyr i de flesta test- situationer alt. blir passiv Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll Står emot, pendlar, intensitets-
sänkning, undanmanöver
Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla 4 16
Aggressivitet Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen aggression/ visar kortvariga aggressionsyttringar Visar liten aggression Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassat till hotet 3 15
Nyfikenhet Går inte fram Lång tid med hjälp för att gå fram Går fram med hjälp Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer

 
8 32
Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll första skottet   ---

Poäng: 364